ZARZĄDZENIE NR 6/2023

WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 23 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu do składania wniosków o dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840) w związku z uchwałąNr XII/81/16 Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.1714) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2/2023 Wójta Gminy Orla z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu do składania wniosków o dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznaczam do dnia 10 lutego 2023 r. termin składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Orla w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.”

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

zarzadzenie 1

 

Uchwała (pdf, 429 kb)

Wniosek (doc, 14 kb)