Realizacja zadania: „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - „MAŁY STRAŻAK” – 2023 przebiegła pomyślnie. Jednostka OSP Orla otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100) z czego 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) to dotacja otrzymana z Gminy Orla.