Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.; - dalej zwaną specustawą) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim.

 Wnioski i załączniki do wniosków w języku polskim do pobrania tutaj : wnioski i załączniki do świadczeń rodzinnych.

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym w celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników zostały opublikowane pomocniczo przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków:  wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

 

Pomoc skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

W Gminie Orla przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, ul. Mickiewicza 5 - w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Załącznik:

Klauzula informacyjna RODO.  (pdf, 92KB)

 

Відповідно до статті 26(1)(1) Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Журнал законів, пункт 583; далі : Спеціальний акт), особи, перебування яких було легалізовано відповідно до статті 2(1) цього Закону, можуть звернутися m.in за підтримкою з Закону від 28 листопада 2003 року про сімейні виплати (тобто Журнал законів 2022 року, пункт 615).

Відповідно до Закону про польську мову, офіційною мовою в Польщі є польська. Це означає, що заявки та додатки до заяв на отримання допомоги сім'ї повинні бути складені польською мовою, в тому числі заповнені польською мовою. Заявки та додатки до заявок польською мовою можна завантажити тут: заявки та додатки до сімейних пільг.

З метою покращення комунікації працівників компетентного органу з громадянами України, які звертаються за сімейними виплатами, та підтримки громадян України в процесі заповнення та подання заяв на отримання допомоги сім'ї польською мовою, для цього в альтернативному варіанті були опубліковані роз'яснення окремих описів полів та інструкцій, що містяться в шаблонах заяв/насадок: шаблони заяв на сімейні допомоги для громадян України.

 

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого 2022 і які внесені до Реєстр PESEL

В Гміні Орла прийом заяв здійснюється в Гмінному центрi соціальної допомоги в Орлі, вул. Міцкевича 5 - у годинах від 7:30 до 15:30 з понеділка по п'ятницю.

Заявка про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

 

Додаток:

Інформаційне положення RODO (pdf, 92KB)