Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XXI edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023” w segmencie IA. Program jest realizowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Połskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program jest kierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 łata od daty ogłoszenia
 • Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę, lub dochód osoby uczącej się w czerwcu 2022r. nie przekroczył 2.107 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4, tel. 85 664-31-50, fax. 85 664-31-60, www.kowr.gov.pl

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.


Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. Następnie wydrukowany z systemu wniosek i listę wymaganych załączników podpisuje i wraz z kompletem tych załączników tj:
dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm podany na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające Źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/ermerytur),
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR),

składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku (adres poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego). Wykaz Oddziałów Terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 - Segment IA”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu Programu, a w tym wywieszenie załącznika ulotki „MATURZYSTO” na tablicy informacyjnej urzędu, zamieszczenia na stronie internetowej urzędu oraz przekazanie tej informacji w teren.

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

tel.(0-87) 562-79-97
tel. (0-85) 664-31-53
tel.(0-85) 664-31-68
urszula.kosinskaGkowr,qov.pl
halina.kamienskaQGkowr.govy.pl
andrzej.skrzypkowskiQkowr.gov.pl
lub
bezpośrednio do administratora programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź,ul. Sterlinga 27/29,
tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
e-mailł:fepGOfep.lodz.pl