zdjęcie budynku urzędu gminy

Gmina Orla położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie bielskim. Od wschodu graniczy z gminami: Czyże i Dubicze Cerkiewne, od północy z gminą Bielsk Podlaski, od zachodu z gminą Boćki a od południa z gminą Kleszczele. Siedziba gminy - Orla, dawne miasto obecnie wieś, leży 12 km na południowy wschód od Bielska Podlaskiego, na prawym brzegu rzeki Orlanka. Przez gminę biegną szlaki komunikacyjne - droga do granicy państwa, droga wojewódzka do Białowieży i liczne drogi powiatowe i gminne.

 

Gmina Orla leży w obrębie obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Południowa część terenu Gminy : obręb wsi Pawlinowo, Czechy Zabłotne i Wólki Wygonowskiej wchodzi w skład korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym, w dolinie rzeki Nurzec. Przez teren Gminy przebiega linia wododziałowa zlewni rzek Narwi i Bugu. W granicach Gminy znajdują się ponadto doliny rzeki Orlanka (lewy dopływ Narwi) i rzeki Białka, które są naturalnym korytarzem ekologicznym.

 zdjęcie krajobrazu

Według podziału na krainy przyrodnicze obszar Gminy Orla znajduje się we wschodniej    części krainy Mazowiecko-Podlaskiej, Dzielnicy Niziny  Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej,    Mezoregionu Wysoczyzny Bielskiej (Strategia rozwoju województwa podlaskiego,    l. Diagnoza stanu  istniejącego 1999).

 

 

 

 

KONTAKT 

 

ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA - OBSZAR INWESTYCYJNY NA TERENIE GMINY ORLA