EFRR

39. Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla"

38. Projekt pn.: "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

37. Projekt pn.: "Dofinansowanie bieżącej działalności i wyposażenia powstającego w Orli Dziennego Domu Pomocy"

36. Projekt pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

35. Projekt pn.: "Cyfrowa Gmina"

34. Projekt pn.: „Dostępne Podlaskie- szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego"

33. Projekt pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej”

32. Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orla”

31. Projekt pn.: "Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli"

30. Projekt pn.: „Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej”

29. Projekt pt.: "Zdalna Szkoła + Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej z białoruskim językiem nauczania w Orli"

28. Projekt pt.: "Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej z białoruskim językiem nauczania w Orli"

27. Projekt pt.: "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach"

26. Projekt pt.: "Podniesienie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Orla poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowościach Koszele i Reduty"

25. Projekt pt.: "Budowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

24. Projekt pt.: "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

23. Projekt pt.: "Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Orla poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowościach Malinniki, Mikłasze i Wólka Wygonowska" w ramach "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Puszcza Białowieska", przedsięwzięcie II.2.2. "Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej" objętego PROW na lata 2014-2020.

22. Projekt pt.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orla" w ramach regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

21. Projekt pt: "Stworzenie miejsca do rekreacji w Orli - mini siłownia pod chmurką".

20. Projekt pt: "Remont budynku świetlicy w miejscowości Dydule".

19. Projekt pt: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 6,9 m3 w Mikłaszach".

18. Projekt pt: "Wspólnie Chronimy Puszczę Białowieską" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007- 2013.

17. Projekt pt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

16. Projekt pt: "Przedszkolaki to nasza przyszłość" w ramach Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

15. Projekt pt: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Orli" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

14. Projekt pt: "Remont świetlicy wiejskiej w Redutach" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

13. Projekt pt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

12. Projekt pt: "Ścieżka do sukcesu" w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

11. Projekt pt: "Remont świetlicy wiejskiej w Redutach" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

10. Projekt pt: "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malinniki".

9. Projekt pt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej (II etap) oraz na ulicach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. nr geod. 481 w Orli" w ramach działania ".

8. Projekt pt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla".

7. Projekt pt: "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malinniki" w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju".

6. Projekt pt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej (II etap) oraz na ulicach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. nr geod. 481 w Orli".

5. Projekt pt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim".

4. Projekt pt: "Przebudowa drogi gminnej Nr 108275 B na odcinku Moskiewce - Kruhłe".

3. Projekt pt: "Remont świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach".

2. Projekt pt: "Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Bielskiej, Krzywej, M. Konopnickiej i A. Mickiewicza w Orli".

1. Projekt pt: "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Orla - Krywiatycze".