logo OHP i dokariery.pl

Zdobycie praktycznego zawodu, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, a także nauka
w szkole podstawowej i branżowej I stopnia – to główne korzyści z uczestnictwa
w Ochotniczych Hufcach Pracy, do których właśnie trwa rekrutacja.

Stolarz, mechanik, fryzjer, kucharz – to tylko kilka z wielu zawodów, których młodzi ludzie mogą nauczyć się, zgłaszając się do Ochotniczych Hufców Pracy. Uczestnictwo w OHP to gwarancja nauki pod okiem doświadczonych instruktorów nauki zawodu i lokalnych pracodawców.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty OHP?

 

Nie każdy młody człowiek ma chęć i zdolności, by po szkole podstawowej uczyć się w liceum czy technikum. Niektórzy mają trudności w nauce już w ostatnich klasach podstawówki. Właśnie takim osobom pomaga OHP, umożliwiając zdobycie praktycznej profesji, uzupełnienie wykształcenia ogólnego oraz dając szansę na dobrą pracę w przyszłości.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną. Uczestnicy realizujący obowiązek szkolny zdobywają wiedzę ogólną w szkole podstawowej lub branżowej I stopnia, a praktycznego przygotowania do zawodu uczą się na stanowiskach pracy u pracodawców. Istnieje także możliwość zdobycia zawodu w systemie pozaszkolnym – w ramach rzemieślniczej nauki zawodu u pracodawcy (5 dni pracy w tygodniu).

Oprócz zdobycia praktycznego zawodu, inne korzyści z uczestnictwa w OHP to:

  • status pracownika młodocianego, umowa o pracę oraz wynagrodzenie za pracę podejmowaną w ramach nauki zawodu;

  • szansa zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział
    w bezpłatnych kursach zawodowych;

  • rozwój zainteresowań i aktywny wypoczynek: imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne, siłownia, basen oraz wycieczki w kraju i za granicą;

  • w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub odległych miejscowości
    z utrudnionymi możliwościami dojazdu do szkoły: bezpłatne wyżywienie
    i zakwaterowania w internacie.

 

Co zrobić, by zgłosić się do OHP?

 

By stać się uczestnikiem OHP i rozpocząć naukę zawodu, trzeba spełnić kilka warunków. Do szkoły podstawowej (klasy VII i VIII z oddziałami przysposabiającymi do pracy) przyjmowane są osoby, które mają skończone 15 lat, ale nie ukończyły 18. roku życia. Dopuszczalne jest przyjęcie osób, które do końca 2021 r. ukończą 15 rok życia. Wymagania do szkoły branżowej I stopnia oraz do nauki zawodu w formie pozaszkolnej to ukończona 8-letnia szkoła podstawowa i nieukończony 18. rok życia.

Dodatkowo trzeba dostarczyć kilka dokumentów, ale nie są to skomplikowane formalności. Mowa o zgodzie rodziców na zatrudnienie, świadectwie szkolnym, zaświadczeniu lekarskim itp. Punktem wyjścia rekrutacji jest zdiagnozowanie potrzeb kandydata na podstawie przeprowadzonej rozmowy z nim i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz na podstawie informacji uzyskanych od instytucji współpracujących z OHP.

Po przyjęciu do OHP, uczestnik spośród całej gamy zawodów wybiera jeden, w którym chciałby się uczyć. Dostępne są takie profesje jak: krawiec, sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, ślusarz, stolarz, elektryk, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy i wiele innych. Nauka odbywa się w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania, Centrach Kształcenia i Wychowania oraz Hufach Pracy. Można dojeżdżać na zajęcia z domu lub – w razie potrzeby – skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie.

 

Gdzie uzyskać więcej informacji?

 

By wziąć udział w rekrutacji, należy zgłosić się do jednej z wyżej wymienionych jednostek OHP. Kontakt do najbliższej lokalnej jednostki OHP można znaleźć, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokładny wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronach Wojewódzkich Komend OHP oraz w serwisie dokariery.pl w dziale rekrutacja. Dostępna jest tam również pełna oferta zawodów, których można nauczyć się
w OHP – z podziałem na województwa.

Młodzież i ich rodzice mogą dowiedzieć się więcej na temat rekrutacji, także dzwoniąc na infolinię pod numer 222 500 525*, korzystając z czatu dostępnego na stronie dokariery.pl oraz wysyłając wiadomości poprzez media społecznościowe.

Facebook: www.facebook.com/dokarierypl

Instagram: www.instagram.com/dokariery.pl

 

 

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy, która wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

dokariery.pl to serwis internetowy, w którym znajdują się informacje dotyczące nauki zawodów i pierwszych kroków w pracy, a także oferta OHP. Strona dokariery.pl prowadzona jest przez zespół Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), które jest częścią Ochotniczych Hufców Pracy.

 

*Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.