Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm.) w art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym w celu realizacji obowiązku ustawowego zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Orla o wypełnienie oraz przekazanie do Urzędu Gminy Orla Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Orla w pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla w zakładce Czystość i porządek w Gminie Orla, w BIP Gminy Orla w zakładce Ochrona środowiska oraz tutaj.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 5 w/w ustawy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku m.in. poprzez:

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny niezwłocznie to uczynić.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk