Wójt Gminy Orla informuje, że na podstawie art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), został wyodrębniony rachunek do gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:

 

BS w Bielsku Podlaskim: 63 8061 0003 0001 1471 2000 0210