Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Orla działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Orla.

Wpisu do powyższego rejestru oraz zmiany wpisu dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)."

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1) nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:
- opłata za wpis - 50 zł,
- opłata za zmianę wpisu - 25 zł,
- oplata za wydanie pełnomocnictwa - 17 zł.
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Orla: 31 8061 0003 0001 1471 2000 0010

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 01.01.2012 r. posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31.12.2012 r.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Orla, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Bliższych informacji w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, pok. nr 2 lub pod nr tel. (85) 7305793.