Lp.

Nazwa Zakładu

Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR (dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki)

Całodobowy numer telefonu/faxu

fax

1

PPP BACUTIL Sp. J.

PL037958623-001

81 882 46 80

81 882 47 27

2

SARIA POLSKA Sp. z o.o.

PL058045305-002

12 387 30 65

12 387 30 64

3

PP-H HETMAN Sp. z o.o.

PL061909305-001, PL061909305-002

56 683 25 62

56 683 25 62

4

EKO-STOK Sp. z o.o.

PL063721716-001

86 270 11 47

86 271 04 91

5

JASTA Sp. z o.o.

PL064942515-001

44 681 75 86

44 681 75 81

6

STRUGA S.A.

PL039539400-001

52 351 10 39

52 351 25 24

7

ENERGOUTIL Sp. z o.o.

PL070162535-001

87 620 38 58

87 620 15 86

W województwie podlaskim utylizacją z dofinansowaniem ARiMR zajmować się będzie 7 firm, dlatego warto, by rolnicy przed zleceniem wykonania takich usług, zapoznali się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz trzoda chlewna.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje jego kwoty.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

https://www.gov.pl/web/arimr/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich-w-roku-2022