Ogłoszenie

Wójta Gminy Orla

z dnia 3 lipca 2024 roku

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w 2024 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 19 Programu współpracy gminy Orla w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/387/23 Rady Gminy Orla z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Orla w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Podl. 6086) - Wójt Gminy Orla podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w 2024 r.:

  1. Postępowanie ogłoszono dnia 24 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla.
  2. Przedmiotem konkursu była realizacja zadań gminy w 2024 roku w sferze:

Zadanie I: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez:

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

- organizację zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych,

- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zadanie II: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

- organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

- popularyzację sportu i walorów rekreacji ruchowej,

- wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

 

  1. W ustalonym terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. wpłynęła 1 oferta w sferze: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, złożona przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej działajace przy parafii św. Michała Archanioła w Orli na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”.
  2. Bractwu Młodzieży Prawosławnej działajacemu przy parafii św. Michała Archanioła w Orli pryznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”.
  3. Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla oraz na stronie internetowej Gminy Orla.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk