Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm.) w art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym w celu realizacji obowiązku ustawowego zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Orla o wypełnienie oraz przekazanie do Urzędu Gminy Orla Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Orla w pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla w zakładce Czystość i porządek w Gminie Orla, w BIP Gminy Orla w zakładce Ochrona środowiska oraz tutaj.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 5 w/w ustawy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku m.in. poprzez:

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny niezwłocznie to uczynić.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Orla:

1. MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok, tel. 85 676 83 00,

2. Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Łukaszuk, ul. Swobodna 54/33, 15-756 Białystok, tel. 602 790 827,

3. Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Łukaszuk, ul. Tuwima 1/20, 15-756 Białystok, tel. 602 790 827

4. Mieczysław Truskowski, ul.Tokarzewicza 6, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 602 443 122.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk