INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że Gmina Orla zakwalifikowała się do realizacji pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - obszar A - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

O dofinansowanie w ramach programu, mogą ubiegać się osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), których dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 123,20 zł.

Dofinansowanie może obejmować koszt zakupu przedmiotów niezbędnych do nauki, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, dostępu do Internetu (z wyłączeniem zakupu komputerów), kursów doszkalających i językowych, wyjazdów w ramach zajęć szkolnych, czesne, zakwaterowanie, dojazdów do szkoły.

Wnioski z wymaganymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, w terminie do 30 września 2008 r.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli lub pobrać ze strony internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Bliższych informacji o zasadach oraz procedurach realizacji programu „Uczeń na wsi” mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli (pokój Nr 9) lub pod numerem telefonu         085-730 57 95.