XXIII Ogólnopolski Konkurs białoruskiej poezji i prozy

Redakcja "Niwy" i Związek Białoruski w Polsce ogłaszają XXIII Ogólnopolski Konkurs białoruskiej poezji i prozy "Debiut.". W konkursie będą oceniane prace obywateli Polski w języku białoruskim.
Zasady uczestnictwa.
1.Konkurs przeprowadza się w dwóch grupach wiekowych:
-I grupa: dzieci i młodzież szkół podstawowych i liceum,
-II grupa: pozostali uczestnicy ( wyłącznie autorzy, którzy nie są członkami twórczych związków literackich)
2. W ramach grup , konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: poezji i prozy.
3 Prace konkursowe, w wersji elektronicznej lub wyraźne rękopisy w dwóch egzemplarzach ( utwór poetycki-3-5 wierszy, inne literackie formy- objętością do 22 stron standardowego maszynopisu) należy podpisać pseudonimem, oznaczyć numerem grup wiekowej i wysłać na adres: Redakcja "Niwy", ul. Zamenhofa 27, 15-959 Białystok 2, skr. poczt. 84 z dopiskiem na kopercie:: XXIII Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Białoruskiej.
4.Nazwisko , imię i dokładny adres autora nadesłanych prac konkursowych należy umieścić w oddzielnej zaklejonej kopercie, podpisanej z zewnątrz takim samym numerem grupy i pseudonimem, jak i pracy konkursowej.
5. Na konkurs należy dosyłać prace, które dotychczas nie były drukowane i nie były nagradzane w innych konkursach.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Terminy
1.Termin nadsyłania prac do 20 listopada 2020roku(decyduje data stempla pocztowego).
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone w listopadzie 2020 roku.
3.Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu. O terminie uroczystości laureaci i pozostali uczestnicy będą poinformowani i zaproszeni do przyjęcia w niej udziału .
Konkurs odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Created by raptorf22