Aktualności

Konkurs na najlepszy Mały Projekt

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" ogłasza Konkurs na najlepszy Mały Projekt
Cel konkursu: wyróżnienie najlepszego projektu realizowanego przez wnioskodawców LGD PB, mającego na celu rozwój obszarów wiejskich na obszarze LGD PB spośród projektów dofinansowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska na tzw. "Małe projekty"
Zasady zgłaszania projektów:
1. Każdy podmiot może zgłosić tylko 1 projekt.
2. Zgłoszenie do konkursu składa się drogą: mailową (biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.), pocztową lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska (ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka).
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumentacje fotograficzną związaną z projektem (najlepiej w wersji elektronicznej).
5. Termin przekazania formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 17.06.2015 r. o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do biura LGD PB). Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze LGD PB, nr tel. 85 682 50 26.

Pobierz regulamin konkursu        Pobierz formularz zgłoszeniowy


Created by raptorf22