Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli

 

Uchwałą Nr XII/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Orli z dnia 25 kwietnia 1990 roku utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli, który rozpoczął swą działalność od dnia 1 czerwca 1990 roku. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, który mieści się przy Urzędzie Gminy Orla przy ulicy Mickiewicza 5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Orla Nr XI/75/16 z dnia 22 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 1075), zmienionego uchwałą Nr XII/76/16 Rady Gminy Orla z dnia 3l marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 1713).

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

polega, w szczególności na:

 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,

2) pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,

7) opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

8) kierowaniu osób wymagających opieki do Domów Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Orla i Zarządzeniami Wójta Gminy Orla.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli
ul. Adama Mickiewicza 5,

17-106 Orla
Telefon/Fax: 85 730 57 95

e-mail: gops@orla.pl

 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli:

Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli:

Kierownik – mgr Marta Osa (tel. 85 730 57 95)
Główny Księgowy – mgr Małgorzata Bakunowicz (tel. 85 730 57 99)

Starszy pracownik socjalny -  Zenaida Nowicka (tel. 85 730 57 95)

Pracownik socjalny – mgr Małgorzata Mieleszko (tel. 85 730 57 95)

WYKAZ REJONÓW PRACY SOCJALNEJ

REJON I

Zenaida Nowicka

 starszy pracownik socjalny

REJON II

mgr Małgorzata Mieleszko

  pracownik socjalny

L.p.

Wsie/ulice gminy Orla

L.p.

Wsie/ulice gminy Orla

1.

Baranowce

1.

Antonowo

2.

Czechy Zabłotne

2.

Dydule

3.

Gregorowce

3.

Gredele

4.

Koszele

4.

Gredele-Kolonia

5.

Koszki

5.

Kruhłe

6.

Krywiatycze

6.

Oleksze

7.

Malinniki

7.

Orla, ul. 1-go Maja

8.

Mikłasze

8.

Orla, ul. Poświętna

9.

Moskiewce

9.

Orla, ul. Konopnickiej

10.

Orla, ul. Bielska

10.

Orla, ul. Koszelowska

11.

Orla, ul. Elizy Orzeszkowej

11.

Orla, ul. Krótka

12.

Orla, ul. Kleszczelowska

12.

Orla, ul. Krzywa

13.

Orla, ul. Parkowa

13.

Orla, ul. Mickiewicza

14.

Orla, ul. Partyzantów

14.

Orla, ul. Ogrodowa

15.

Orla, ul. Plac Fabryczny

15.

Orla, ul. Piaskowa

16.

Orla, ul. Polna

16.

Orla, ul. Wąska

17.

Orla, ul. Sienkiewicza

17.

Orla, ul. Wyzwolenia

18.

Orla, ul. Spółdzielcza

18.

Pawlinowo

19.

Orla, ul. Żwirki i Wigury

19.

Spiczki

20.

Paszkowszczyzna

20.

Szczyty-Dzięciołowo

21.

Reduty

21.

Szczyty-Nowodwory

22.

Szernie

22.

Topczykały

23.

Wólka Wygonowska

23.

Wólka

 

 

 

 

 

Created by raptorf