Czystość i porządek w Gminie (po zmianach)

Najważniejsze informacje

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Orla w okresie I-VII 2019 r.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Orla w okresie VII-XII 2018


Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Przydomowy kompostownik - zasady skutecznego kompostowaniaAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Orla dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą

Informacja przypominająca o terminach uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Dokumenty do pobrania

pobierz wzór - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

pobierz wzór wniosku      pobierz wzór oświadczenia
Created by raptorf