Czystość i porządek w Gminie (po zmianach)

Najważniejsze informacje

Informacja Wójta Gminy Orla o odbiorze odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Orla

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Orla o odbiorze mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Orla

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2015 r.

Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Orla

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Orla w 2013 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o osiągniętych przez Gminę Orla w 2012 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Segregowanie odpadów czyli co i gdzie wrzucamy

Informacja Wójta Gminy Orla dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą

Informacja przypominająca o terminach uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jak gospodarujemy odpadami, czyli co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien

Czystość i porządek w Gminie (po zmianach)


Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla


Dokumenty do pobrania

pobierz wzór - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

pobierz wzór wniosku      pobierz wzór oświadczenia
Created by raptorf