Aktualności

INFORMACJA

Jeszcze do 31 października 2008 r. osoby zainteresowane mogą ubiegać się o pomoc na ,,Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”.

Pomocy udziela się dzieciom i uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) tj. 351 zł .

        Wartość dofinansowania  do zakupu podręczników szkolnych dzieciom rozpoczynającym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne („0”) oraz uczniom klas I – III nie może przekroczyć kwoty:
a) 70 zł – dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
b) 130 zł -dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
c) 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,
d) 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

        Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów (dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) należy złożyć do dyrektora szkoły w w/w terminie.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.    
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

        Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 085 7392 029 (Zespół Szkół  z d.n.j.b im. Ziemi Orlańskiej w Orli) oraz w Urzędzie Gminy Orla pod nr tel. 085 730 57 96 (Joanna Orda).

Created by raptorf22