Aktualności

Informacja o możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Orla

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Urząd Gminy Orla udostępnia osobom uprawnionym, tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Urzędem:

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy Orla.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu (II piętro, pok. nr 14).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Orla zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Created by raptorf22