Aktualności

W okresie od 4 lutego do dnia 19 lutego 2008 r. na terenie naszej gminy odbyły się zebrania sołeckie. Głównym tematem spotkań była konsultacja projektów statutów sołectw. W spotkaniach uczestniczyli: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Gminy, Pani Mariola Kubajewska - podinspektor Urzędu Gminy. W trakcie zebrań Wójt Gminy Orla poinformował mieszkańców o realizacji budżetu w minionym roku, zwracając szczególną uwagę na zrealizowane inwestycje i remonty. Mieszkańcom zostały także przedstawione główne założenia budżetu na 2008 r. Priorytetami są: budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. Sienkiewicza i A. Czerwonej, przebudowa drogi gminnej Moskiewce - Kruhłe, przebudowa drogi we wsi Szczyty Nowodwory, przebudowa drogi dojazdowej do pól położonych w obrębie wsi Gregorowce, remont ulicy Konopnickiej w Orli, modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytach Nowodworach, modernizacja świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach, przebudowa drogi powiatowej do wsi Topczykały oraz drogi powiatowej do wsi Reduty. Na zebraniach mieszkańcy poruszali ważne dla siebie kwestie, zgłaszali wnioski dotyczące potrzeb sołectwa.

Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt mieszkańców z władzami gminy, dają możliwość bezpośredniego zgłaszania nurtujących problemów, a także pozwalają wyjaśnić często niejasne kwestie. Tego typu zebrania będą się odbywały co roku.


Created by raptorf22