Aktualności

Nowa reforma śmieciowa

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, które wprowadzają swego rodzaju rewolucję w obowiązującym dotychczas systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie gminy zostały zobowiązane do zorganizowania zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z poszczególnych posesji będzie odbierała firma wyłoniona w drodze przetargu przez gminę. Właściciele nieruchomości będą musieli uiszczać opłaty za wywóz nieczystości na rachunek gminy, a nie jak do tej pory bezpośrednio dla przedsiębiorcy.

Więcej informacji w zakładce "Czystość i porządek po zmianach"

Reforma śmieciowa

Created by raptorf22