Aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Ścieżka do sukcesu"

"Ścieżka do sukcesu" to projekt realizowany przez Gminę Orla w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". W ramach projektu uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli (23 uczniów i 18 uczennic) biorą udział w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania, bądź zajęciach specjalistycznych:
- zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych,
- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- gimnastyce korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- rozwijających zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych,
- rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski.

Do klas I-III zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę i komunikację dzieci. Szkoła doposażyła swoją bazę dydaktyczną w pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i są wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Całkowita wartość projektu - 31 607,00 zł, z tego dotacja wynosi 30 000,00 zł, a wkład własny 1 607,00 zł.

Created by raptorf22