Aktualności

Informacja

 

            Na podstawie § 6 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (Dz. U. Nr 171, poz. 1059) podaje się do publicznej wiadomości informację o zakresie świadczeń edukacyjnych dla uczniów oraz o warunkach uczestnictwa w programie ,,Nauka – Zabawa – Przyszłość” realizowanym  w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

 

Program jest adresowany do dzieci  w wieku przedszkolnym oraz uzdolnionych, przeciętnych i z trudnościami w nauce uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej. Zajęcia pozwolą rozbudzić potrzebę samorealizacji, zachęcić do samodzielnego korzystania z dodatkowych źródeł informacji, którymi są  książki i internet oraz w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę w nowoczesnym świecie. Dostarczenie odpowiednich przeżyć będzie je uczyć właściwych reakcji na napotkane w życiu trudności.  

 

Czas trwania programu – 10 tygodni od 15.10.2008 r. do 20.12.2008 r.

 

            Zakres podejmowanych zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

 

I.                   Zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym realizowanych w innych formach wychowania przedszkolnego:

 

• dodatkowe zajęcia  plastyczne i muzyczne mające na celu poprawienie sprawności  manualnej rąk, rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka  oraz  współdziałania w grupie rówieśniczej, a także  podnoszenie kultury muzycznej oraz naukę piosenek w różnych poprzez zabawę ze śpiewem i ruch;

 • wyjazdy na basen mające na celu poprawienie sprawności i kondycji fizycznej, korygowanie wad postawy oraz propagowanie zdrowego stylu życia;

• wyjazdy do teatru w celu edukacji kulturalnej dzieci pochodzących ze środowiska wiejskiego, mających utrudniony dostęp do tego typu instytucji kulturalnych.

Zajęcia są kierowane dla wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6-letnich). Zajęcia plastyczne i muzyczne będą odbywały się po 1 godzinie raz w tygodniu. Wyjazd na basen każda grupa raz na 2 tygodnie. Wyjazd do teatru każda grupa 1 wyjazd w miesiącu listopadzie.

 

II.                Wznowienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

1)      koło teatralne:

wszechstronne zaangażowanie dziecka w proces tworzenia,

• stwarzanie sytuacji terapeutycznych wspomagających harmonijny rozwój osobowości

Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas ,,O’’ i klas I – III szkoły podstawowej. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą mieli uczniowie wykazujący się talentem aktorskim.

 

2)      koło muzyczne:

przygotowanie piosenek w różnych językach prezentowanych na konkursach, przeglądach i uroczystościach szkolnych,

zabawy ze śpiewem, ruchem, gestem, emisja głosu, podnoszenie kultury muzycznej.

Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, posiadających w szczególności predyspozycje muzyczne.

 

3)      koło plastyczne:

projektowanie i wykonywanie drobnych upominków na uroczystości szkolne,

 uczestniczenie w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, w szczególności posiadających zdolności plastyczne.

 

4)      dodatkowe zajęcia z matematyki:

przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych

Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

 

5)      koło informatyczne:

opracowywanie zaproszeń na uroczystości szkolne,

wykorzystanie komputera do nauki.

Zajęcia są  kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz  do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 

6)      koło j. angielskiego:

powiązanie nauki j. obcego z interesującymi i zabawami materiałami jak bajka i opowiadania z nowymi technologiami i multimediami, zainteresowanie dzieci nauką j. obcego.

Zajęcia są  kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 

III.             Zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym:

• wyjazd do teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – uczniowie klas
I  - III szkoły podstawowej każda grupa 1 raz w miesiącu listopadzie.

wyjazd na basen do Bielska Podlaskiego – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej każda grupa raz na 2 tygodnie.

 

Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

 

 

Wójt  Gminy Orla

 Piotr Selwesiuk

Orla, dnia 10.10.2008 r.


Created by raptorf22