W roku 2009 Gminny Ośrodek Kultury w Orli otrzymał dofinansowanie na następujące projekty:

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 3 500,00. Opracowanie i wydanie publikacji w języku białoruskim pt. "Baćkauszczyna od narodzin do śmierci". Publikacja będzie zawierała informacje o kulturze, obrzędach, zwyczajach, obyczajach oraz dniu codziennym. Objętość publikacji wynosić będzie 60 stron formatu A5 w twardych okładkach. Zdjęcia będą kolorowe i czarno białe. Dodatkowo zostaną umieszczone informacje o bogactwie kulturowym gminy. Młodzież z Zespołu Szkół z białoruskim językiem nauczania w Orli będzie zbierać informacje dotyczące obrzędów, zwyczajów związanych z najważniejszymi wydarzeniami w życiu człowieka: urodzeniem, ślubem, ważniejszymi świętami, śmiercią oraz dniem codziennym. Dokumentacja fotograficzna będzie uzupełnieniem wiedzy pozyskanej od mieszkańców wsi. Termin realizacji projektu będzie przebiegał od kwietnia do grudnia 2009r.

Warsztaty Rękodzielnicze "ZŁOTE RĘCE"- ŚLADAMI TWÓRCÓW LUDOWYCH GMINY ORLA. Finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Kwota dotacji to 5,000. Warsztaty będą realizowane w lipcu, sierpniu oraz wrześniu tego roku. Celem warsztatów będzie pokazanie młodzieży jak pracują i tworzą twórcy ludowi, reprezentujący naszą gminę poprzez kontynuowanie tradycji tkania, wyplatania ze słomy, wyszywania, wytwarzania wyrobów z papieru, brzozy, wikliny oraz drewna i innych. Młodzież własnoręcznie będzie mogła wykonać wyroby z papieru, słomy, drewna, wytkać chodnik, wypleść kosz itd. W trakcie realizacji zadania 15 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej będzie jeździła na zajęcia do każdego z twórców ludowych i zdobywała wiedzę umiejętności rękodzielnicze. Powstałe przedmioty oraz zdjęcia z opisami zostaną pokazane na wystawie.

Na zakończenie warsztatów podczas cyklicznej imprezy organizowanej w Orli - Festynu "Orlańskie Spotkania" zostanie zaprezentowana "wspólna twórczość" oraz zostanie wydany informator o twórcach ludowych naszej gminy.


Created by raptorf22