Aktualności

Zakończono realizację projektu pn.: "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej dostawy i montażu 56 mikroinstalacji fotowoltaicznych i 31 zestawów kolektorów słonecznych.


Ku końcowi zbliża się również realizacja części projektu dotycząca instalacji 11 zestawów mieszanych składających się z mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych - obecnie trwają odbiory końcowe.


Wytworzona w instalacjach OZE energia cieplna i elektryczna będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 637 914,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1 013 892,32 zł.


Z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie zostaną podpisane umowy użyczenia. W okresie trwałości projektu nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w instalacjach bez zgody Gminy Orla.Created by raptorf22