Aktualności

W okresie od 16 września do 23 września 2019 r. odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw, zdecydowali, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2020 roku. Do podziału jest 376 946,69 zł.

W marcu b.r. Rada Gminy Orla po raz pierwszy wyraziła zgodę na wyodrębnię funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki - to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw. Kwota ta jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu środków funduszu, pozostającego w dyspozycji sołectwa, decyduje zebranie mieszkańców.

Wśród przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w roku 2020 znalazły się m.in.: zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich, doposażenie placów zabaw, remonty dróg, zakup wiaty przystankowej, nasadzenia krzewów, odnowienie małej architektury, zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego. Mieszkańcy na te zadania przeznaczyli 184 546, 69 zł. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2020 rok w kwocie 192 400,00 zł, wszystkie sołectwa przeznaczyły na wspólne przedsięwzięcie - zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową.


Created by raptorf22