Aktualności

XIII Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Wójt Gminy Orla ogłasza XIII Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla". Zgłoszenia do konkursu należy składać do 5 lipca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Orla, pok. nr 14 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ugorla@orla.pl. Druki zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Orla www.orla.pl oraz w pokoju nr 2. Właściciele najlepiej utrzymanych posesji zostaną uhonorowani nagrodami w wysokości:

1) I nagroda - 1 000,00 zł
2) II nagroda - 800,00 zł
3) III nagroda - 700,00 zł
4) wyróżnienie - 300,00 zł

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 sierpnia 2019 r. w trakcie festynu "Orlańskie Spotkania" oraz na stronie internetowej www.orla.pl.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Orla w pokoju nr 2 lub telefonicznie (85 730 57 93). Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej (www.orla.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

Laureaci pierwszych 3 miejsc z poprzednich lat są wyłączeni z tegorocznej edycji.

Wójt   
/-/    
mgr Leon Pawluczuk

Regulamin XIII Gminnego Konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Zgłoszenie do udziału w XIII Gminnym Konkursie na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"Created by raptorf22