Aktualności

Podpisano umowę na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla"

W dniu 9 marca 2018 r. została podpisana pomiędzy Gminą Orla, a Województwem Podlaskim, w którego imieniu działa Zarząd Województwa Podlaskiego, umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach RPOWP 2014-2020.

Z ramienia gminy dokument podpisali: Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla i Pani Joanna Onufryjuk Skarbnik Gminy Orla. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali: Pani Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Maciej Żywno Wicemarszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W ramach zadania wykonanych zostanie 31 instalacji kolektorów słonecznych, 56 mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz 11 instalacji mieszanych: panele fotowoltaiczne + kolektory słoneczne. Łącznie projektem objętych będzie 98 gospodarstw domowych.

Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy - 1 836 762,97 zł.

Dofinansowanie - 1 141 205,80 zł.

Wkład własny (w tym wpłaty mieszkańców) - 685 557,17 zł.

Podpisanie umowy było niezbędne do podjęcia działań zmierzających do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy, który dostarczy i zainstaluje instalacje OZE.

Created by raptorf22