Aktualności

Ruszyła przebudowa Stadionu Leśnego w miejscowości Koszele wraz z budową urządzeń lekkoatletycznych i infrastrukturą towarzyszącą

30 czerwca 2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę istniejącego obiektu sportowego znajdującego się na działce oznaczonej nr geod. 167/7 w miejscowości Koszele, gm. Orla wraz z budową urządzeń lekkoatletycznych i infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą będzie Firma Ogólno - Budowlana MARTINEX, Marcin Soczewka, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski.

W ramach w/w zadania zostanie przebudowane boisko sportowe, w tym wzmocnione podłoże gruntowe geosiatkami i geowłókninami oraz nawiezione czarnoziemem pod nawierzchnię trawiastą. Wybudowana będzie rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal oraz trybuny dla widowni, ławki rezerwowych, dwa kontenery szatniowe, zbiornik na nieczystości socjalno-bytowe oraz piłkochwyt. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obiektu sportowego zostanie ustawione ogrodzenie.

Koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie 451 410,00 zł. Przedsięwzięcie jest finansowane z dwóch źródeł: Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 30% ogólnych kosztów, natomiast pozostałe wydatki zostaną pokryte z budżetu Gminy Orla.

Termin realizacji zadania - 30 czerwca 2017 r.


Created by raptorf22