Aktualności

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Spiczki

Rozpoczęto przebudowę rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Spiczki, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 242.

Zakres robót polegać będzie na wznowieniu geodezyjnym granic pasa drogowego, karczowaniu krzewów i zagajników, przebudowie przepustu, wykonaniu obustronnych przydrożnych rowów, nawierzchni żwirowej oraz zjazdów.

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 203 270,14 zł brutto z czego 50 % kosztów ogólnych pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu własnego Gminy Orla.

Planowany termin ukończenia inwestycji - 2 września 2016 r.


Created by raptorf22