Aktualności

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Koszele oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo

Zostały rozpoczęte roboty drogowe pod nazwą zadania "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Nr 108268B w miejscowości Koszele (etap II) oraz przebudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczyt-Dzięciołowo /odcinek B/". Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu zamówień publicznych i jest to firma UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży. W ramach zadania inwestycyjnego zostaną przebudowane 3 odcinki dróg gminnych. Roboty drogowe polegają w szczególności na:

Ulica w miejscowości Koszele:

Korytowaniu jezdni, a następnie wykonaniu nowej wzmocnionej podbudowy jezdni oraz zjazdów na posesje. Jezdnia asfaltowa zostanie wykonana z dwóch nowych warstw o grubości 5 i 4 cm. Zjazdy na posesje będą wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego. Pobocza przy asfalcie będą żwirowane. Most położony w ciągu drogi zostanie wyremontowany zewnętrznie. Bezpieczeństwo na drodze poprawi się dzięki poszerzeniu skrzyżowania głównego (z drogą powiatową) we wsi Koszele oraz wyprofilowaniu połączenia z drogą powiatową przy lesie - tak, aby samochody wytrącały prędkość. Ponadto zostanie ustawione przejrzyste nowe oznakowanie pionowe;

Droga łącząca miejscowość Szczyty-Dzięciołowo z drogą wojewódzką Bielsk Podlaski - Hajnówka:

W pasie drogowym zostały wycięte zagrażające drzewa oraz zakrzaczenie. Dotychczasowa jezdnia o nawierzchni gruntowo żwirowej jest korytowana, a następnie zostanie wykonana stabilna podbudowa z kruszywa łamanego. Jezdnia będzie wykonana z dwóch nowych warstw asfaltowych o grubości 5 i 4 cm. Celem poprawienia odwodnienia drogi zostaną wykopane rowy odwadniające. Zjazdy gospodarcze na przyległe działki oraz pobocza będą wykonane o nawierzchni żwirowej. Bezpieczeństwo poprawią nowe znaki drogowe.

Zadaniem jest objęty również trzeci odcinek drogi, który jest przedłużeniem opisanej poprzednio, lecz przebiega przez grunty wsi Szczyty-Nowodwory. Roboty drogowe na tym odcinku będą tożsame przedmiotowo jak na drodze Szczyty Dzięciołowo.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Orla otrzymała dofinansowanie w kwocie 390 189,81 zł. w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Całkowita kwota, którą Gmina zapłaci Wykonawcy wynosi 958 759,50 zł.

Planowany termin zakończenia prac - do dnia 16 października 2015 r.


Created by raptorf22