Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej (Orla - Topczykały)

Rozpoczęto prace nad przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1679B o długości 826,59 m. W ramach inwestycji zostanie wyprofilowana, uzupełniona i dogęszczona istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego. Ułożona będzie także dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna oraz zjazdy z kruszywa naturalnego. Koszt zadania opiewa na 281 526,52 zł brutto. Wkład własny Gminy to 240 000,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiebiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.


Created by raptorf22