Aktualności

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORLI DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY ORLA

Uchwałą nr V/32/15 Rady Gminy w Orli dnia 31 marca 2015 r. został przyjęty Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Orla na 2015 r.

Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:
 • Mieszkańcy gminy Orla: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm., osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe).
 • O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu.
 • Aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli:
 • wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki,
 • kserokopię recept/y wystawionych/ej na nazwisko osoby uprawnionej, obejmujących/ej leki wymienione na fakturze,
 • oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty; faktura ma zawierać: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny,
 • oraz:
    ⇒w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania),
    ⇒w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności),
    ⇒w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.

UWAGA!


⇒Na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie może ona zawierać innych leków, niż leki z recepty.
⇒Faktury muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
⇒Receptę należy skserować przed pójściem do apteki, ponieważ oryginał pozostanie w aptece.
⇒Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
⇒Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia.
⇒W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego faktura lub kserokopia recepty musi zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt.

Kryteria, jakie trzeba spełnić:


⇒miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają 5% dochodów własnych
⇒dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 948,50 zł
⇒dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 798,00 zł

Pomoc nie przysługuje:


⇒w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli w pokoju nr 9 lub telefonicznie 85-730-57-95 pon. - pt. w godz. 7.30 do 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki jest dostępny na stronie internetowej www.orla.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.

POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW NA LEKI


Created by raptorf22